Herdenken

Afgelopen week/dit weekend werd het einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Ik werd geraakt door de woorden van o.a. de presidenten van Frankrijk en Canada, de ceremonie bij de Arc de Triomphe, met de Bolero van Ravel, en vooral door de beelden van Angela Merkel en Emmanuel Macron. Samen herdachten zij de gruweldaden die hebben geleid tot zoveel doden aan beide kanten. Samen, en dat is bijzonder, want tijdens de eerste wereldoorlog, en ook later, stonden de door hen vertegenwoordigde landen lijnrecht tegenover elkaar. Samen herdenken, opdat dit nooit meer gebeurt.
De eerste wereldoorlog heeft veel verandert op het wereldtoneel. Het was een ingewikkelde oorlog, met eigenlijk alleen maar verliezers tot gevolg.
De sprekers hadden het over angst en verdriet, over een regen van kogels, over de gesneuvelden, de gewonden en de achterblijvers. Over het belang van herdenken. Over het belang van nadenken over de toekomst. Macron noemde hierbij vaderlandsliefde het tegenovergestelde van nationalisme. Blij zijn met je eigen dorp, stad of land, natuurlijk, maar je niet opsluiten in je eigen gelijk.
De herdenking laat daarom voor mij het belang van Europese samenwerking zien, het belang van elkaar kennen, elkaar herkennen, elkaar willen zien. Niet onze eigen verworvenheden en vrijheden bagataliseren, want die zijn belangrijk en moeten we beschermen. Maar dat kunnen we veel beter doen als we openstaan voor samenwerking met onze buren. Zolang we met elkaar praten, elkaar willen zien en willen verstaan, ontstaan er minder snel misverstanden met mogelijk ernstige gevolgen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Sterker nog: samen duurt het langst.

Iedereen recht op gezonde lucht


Uit onderzoek van milieudefensie blijkt dat we in Nederland veel te soepel omgaan met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Milieudefensie wordt hierbij ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, toch niet de eerste de beste. Fijnstof en stikstofdioxide veroorzaken en verergeren niet alleen ziekten als astma en COPD, maar ook longkanker en hart-en vaatziekten.
Op een foto van Nederland kun je zien dat het in Nederland en dan met name, hier, in noordoost Brabant slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Belangrijke oorzaken van het hoge gehalte van deze stoffen in de lucht zijn het verkeer, met name dieselmotoren, de industrie, uitstoot door veebedrijven en allerlei andere vormen van verbranding.
Als je hoort dat er jaarlijks mensen overlijden ten gevolge van deze ongezonde lucht schrik je daarvan, maar zolang je die mensen niet persoonlijk kent blijft het toch vaak een abstract verhaal.
Ik denk ook niet dat we bang moeten worden, maar wel dat we echt moeten aanpakken.
We weten al jaren dat we zuiniger moeten zijn op de aarde, maar wij zijn echt zelf aan zet.
En als ik om me heen kijk zijn steeds meer inwoners zich hiervan bewust, samen krijgen we het voor elkaar!
Daarom ben ik blij met de vernieuwings- en innovatieslag die door ons provinciebestuur op het gebied van de veehouderij is ingezet, niet om boeren te pesten, maar om samen tot een gezonder leefklimaat te komen. En ik ben blij met Rob Jetten als nieuwe fractievoorzitter van D66. Zorg voor gezonde lucht en een goed klimaat zijn bij hem in goede handen!

En dan staat de wereld stil

En dan staat de wereld stil

Dit weekend werd er weer volop gesport op de velden. Weer of geen weer, het blijft een mooie en sportieve uitdaging om met je team een ander team te verslaan. Verliezen is natuurlijk veel minder leuk, maar het hoort erbij. En je leert er wat van.
Ook in de politieke arena kruisen we regelmatig de spreekwoordelijke degens, met andere partijen of met het college.
Zo waren we het niet eens met het feit dat we als raad te laat en onvolledig zijn meegenomen in het proces over de ICT samenwerking BLOU, ik schreef hier al eerder over.
En zo vindt D66 het ook geen goed idee dat het college de volledige zeggenschap over de ontwikkeling van een parkeervoorziening bij Kasteel Heeswijk wil krijgen, ook al zouden er nog zienswijzen van inwoners hierover binnenkomen. Het mag wettelijk trouwens ook niet.
Indien er zienswijzen worden ingediend is de raad altijd degene die beslist.
Met onder meer deze onderwerpen waren we druk bezig toen donderdagochtend het bericht kwam over het ongeluk met de bolderkar in Oss. En dan staat de wereld stil.
Het begrip verlies krijgt hier een hele andere, een voor alle betrokkenen intens zware lading. Wat een tragische gebeurtenis, wat een enorm verdriet.
Het leven zal doorgaan, en wedstrijdjes worden weer gespeeld, maar laten we steeds proberen voor ogen te houden waar het in het leven vooral om gaat.
Nynke de Jong schreef het al in het Brabants Dagblad: Heb lief, lieve mensen, de rest is ruis.

 

Op naar een nieuwe raadsperiode, onze bijdrage aan het duidingsdebat

We kijken terug op een enthousiaste campagne en 53,6 % van de kiezers heeft zijn of haar stem uitgebracht. Dat is beter dan vier jaar geleden, maar blijft toch een aandachtspunt. Hoe kunnen we inwoners beter betrekken bij de gemeentepolitiek, zodat het uitbrengen van je stem een vanzelfsprekendheid wordt voor veel meer mensen dan nu het geval is?
Een uitdaging voor raad en organisatie.
Ik wil bij deze graag de winnaars feliciteren: CDA, Lokaal en VVD.
Voor de SP was het vrijdag zuur, op 1 stem na alsnog een zetel verliezen.
Wel laat dit zien dat inderdaad iedere stem telt.
Wat heeft de kiezer in zijn algemeenheid woensdag gezegd?
In zijn algemeenheid, want er zijn uiteraard toch een heleboel verschillende stemmen uitgebracht, en DE kiezer bestaat niet.
Maar algemeen denken wij dat veel kiezers niet ontevreden zijn geweest over de afgelopen vier jaar. CDA en Lokaal hebben beide gewonnen en hebben samen 11 zetels.
De SP heeft weliswaar nipt verloren, maar wij bij D66 hebben, tegen de landelijke tendens in onze zetels behouden, iets waar we erg blij mee zijn.
Kijk je naar de coalitie van de afgelopen vier jaar dan staat deze nu op 17 zetels van de 23. Maar een coalitie van deze omvang vindt D66, zoals ik al eerder heb gezegd, niet wenselijk voor het democratisch proces in de raad.
Maar afgestraft zijn we dus bepaald niet. Van de oppositiepartijen heeft alleen de VVD een zetel gewonnen.

We kunnen wellicht stellen dat de kiezer in Bernheze heeft gekozen voor partijen die laten zien dat ze goed en constructief willen samenwerken.
Tegelijk zijn er ook 7 zetels verdeeld onder de meer progressieve partijen. Een behoorlijk aantal kiezers vindt dat geluid duidelijk ook belangrijk en verdient het te worden gehoord.
Tijdens de campagne hebben de partijen vooral hun verschillen benadrukt, nu komt het aan op samenwerken, om op basis van vertrouwen en inhoudelijke overeenkomsten te komen tot een goede basis voor de komende vier jaar. Het ligt voor de hand dat CDA en Lokaal hierbij in eerste instantie aan zet zijn.
Wat D66 betreft wordt dit een transparant proces, met tijdens de onderhandelingen regelmatig een terugkoppeling door de informateur.
Voor ons blijven onze speerpunten belangrijk zoals die zijn benoemd tijdens de campagne: meer inspraak, gelijke kansen door goed onderwijs en zorg op maat én het streven naar een groen en gezond Bernheze.
Dit zullen we dan ook benadrukken tijdens onze gesprekken met de informateur Jan van Loon. Tevens willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te komen tot een raadsakkoord, in ieder geval op bepaalde punten, die voor ons allen van belang zijn, zoals de verbetering van inspraakmogelijkheden voor inwoners.

Samen krijgen we het voor elkaar!

Vier jaar geleden deed D66 in Bernheze voor het eerst sinds jaren weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en met succes. Met drie enthousiaste raadsleden én een betrokken wethouder kregen we de kans mee te doen en richting te geven.
Met het doel inwoners meer zeggenschap te geven over hun eigen woonomgeving hebben we bijvoorbeeld de welstandsregels afgeschaft.
We hebben ons ingezet voor goede en bereikbare zorg voor wie dat nodig heeft.
En we hebben onze duurzaamheidsagenda kunnen versterken en versnellen. Onze motie over gasloos bouwen is unaniem aangenomen door de raad.

Hebben we alles bereikt wat we wilden? Nee daarvoor is een periode van vier jaar veel te kort.
Er is nog veel te wensen over en er is nog veel te doen.

Zo wil D66 inwoners veel meer betrokkenheid en zeggenschap geven over ontwikkelingen in de gemeente. Samen bespreken wat we belangrijk vinden. En niet pas achteraf informeren, maar aan de voorkant samen de plannen vormgeven.

Wij kiezen duidelijk voor gelijke kansen voor alle inwoners op een gelijkwaardige toekomst. Onderwijs en een beter georganiseerde jeugdzorg zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.

En D66 blijft werken aan een gezonde gemeente, waarin ruimte is voor groen, voor bomen, en jong en oud gezonde lucht kunnen inademen.

Voor een sterker democratischer Bernheze dat daadwerkelijk kansen biedt aan iedereen,
waar het gezond leven is voor jong en oud,
waar ruimte is om innovatief te ondernemen
en waar gemeente en inwoners zich betrokken weten bij elkaar, is gewoon meer D66 nodig.

Wij hopen tijdens de verkiezingen op uw steun. Stem 21 maart D66!
Samen krijgen we het voor elkaar!

Jong geleerd is oud gedaan

Al jaren is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen bedroevend laag en dat is heel erg jammer. Zeker nu de gemeente bij steeds meer belangrijke onderwerpen aan het roer staat.
De gemeente beslist over zorg voor jong en oud, over veiligheid en heeft een serieuze duurzaamheidsagenda. Hoe schoon is de lucht die we inademen op dit moment in Bernheze en hoe kunnen we dat verbeteren?
En de gemeente is ook bij uitstek de plek om echt meer samen met inwoners te beslissen. Wat vinden we als samenleving belangrijk, wat wil ik graag in onze buurt bereiken, waar loop je in jouw straat tegenaan?
Welke problemen zien we, wat willen we veranderen, en hoe gaan we daar samen oplossingen voor bedenken?
Dat is veel makkelijker te organiseren in Bernheze voor Bernheze dan in Den Haag voor het hele land , maar dan moeten we het wel doen! Bij D66 hebben we hier een aantal concrete plannen voor opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
Als je jongeren al eerder bekend maakte met politiek en de manier waarop wordt besloten over hun eigen leefomgeving, met de dingen die zij belangrijk vinden, heb je kans dat ze ook meer betrokken blijven als ze ouder worden. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.
Daarom is het ook zo goed dat scholen in Bernheze aandacht besteden aan de verkiezingen van 21 maart.
Vanochtend lieten leerlingen op het Hooghuis van zich horen en vertelden ze waar ‘hun partij’ voor staat. Dat deden ze hartstikke goed! Daarna gingen ze naar de stembus, ik ben benieuwd hoe de uitslag zal zijn. Die wordt op de avond van 21 maart bekend gemaakt.

Een gemiste kans

Op 4 januari schreef ik op deze website dat ik heb voorgesteld om direct na de verkiezingen een openbare raadsvergadering te organiseren waarin we met elkaar de verkiezingsuitslag kunnen duiden.
Een zogenoemd duidingsdebat. Hierin kunnen de partijen in de openbaarheid aangeven welke coalitie wat hén betreft het eerst onderzocht zou moeten worden en waarom. Wel zo duidelijk en transparant. Zo weet je als kiezer wat er met je stem gebeurt.
De andere partijen waren helaas niet allemaal even enthousiast en dat mag natuurlijk, maar is wel erg jammer.
Alleen D66 zelf, Progressief Bernheze en Politieke partij Blanco kozen voor snelheid.
Na enige discussie en een stemming komt er nu weliswaar een duidingsdebat, maar pas op 29 maart. En dat is natuurlijk erg laat.

Ja dan is de nieuwe raad pas geïnstalleerd en daar is best iets voor te zeggen, maar het doel schiet je nu wel voorbij.
Je kunt er namelijk gif op in nemen dat geen enkele partij een weekje vrij neemt om dit debat netjes af te wachten. De kaarten zijn dus helaas al grotendeels geschut voordat het 29 maart is.
Wat een gemiste kans om echt openheid van zaken te geven!
Meer democratie en minder politiek, dat is waar D66 voor wil kiezen. Af van oude gewoonten, en durven kiezen voor meer openheid en meer betrokkenheid van inwoners, van hen die ons hebben gekozen en hun vertrouwen hebben gegeven.
Kies op 21 maart ook voor nieuwe politiek, voor méér democratie, stem D66!

Beginspraak

Het is alweer 21 februari vandaag en over precies vier weken mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Ik hoop dat veel mensen hun stem gaan uitbrengen die dag. Het zijn verkiezingen voor een gemeenteraad wiens werk steeds belangrijker wordt.
Doordat de meeste aandacht in de media uitgaan naar de politieke beslommeringen in Den Haag zou je vergeten dat steeds meer belangrijke taken op het bordje van de gemeente zijn komen te liggen. Taken die ons leven écht raken.
Sinds 2015 is het de gemeente die verantwoordelijk is voor huishoudelijke hulp en voorzieningen die geregeld zijn binnen de WMO. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen en naar werk toe helpen van mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. En de gemeente organiseert hulp voor kinderen en jongeren met problemen op het gebied van opvoeding, school en psychische problemen. Een hele grote verantwoordelijkheid.
Daarbij komt de komende jaren de nieuwe omgevingswet waarin een heleboel wetten en regels zijn samengevat en waarin de rol van de gemeente en de gemeenteraad gaat veranderen.
In Bernheze zijn hierom al verschillende keren inwoners en stakeholders betrokken geweest bij het opstellen van een omgevingsvisie. Een ingewikkeld en tijdrovend proces dat nog lang niet is afgerond.
Een belangrijk proces. Als de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd zal de stem van inwoners belangrijker worden en eerder in het proces moeten worden gehoord.
Dat klinkt mij als D66-er als muziek in de oren. Want wij willen dat inwoners echt veel eerder worden betrokken bij belangrijke beslissingen die hen en hun omgeving aangaan.
Geen informatiebijeenkomst over een plan dat eigenlijk al vastligt, maar een bijeenkomst voor inspraak, aan de voorkant, aan het begin. En initiatieven vanuit de samenleving zelf serieus nemen en openbaar bespreken in de gemeenteraad. Meer ruimte voor beginspraak!
Voor meer democratie en minder politiek stem je op 21 maart D66.

Voor wie nog durft te nuanceren

De discussie over het vrijwillig levenseinde is geen eenvoudige.

Dankzij wijlen Minister Els Borst beschikken we sinds 2002 over de Euthanasiewet. Hierin is geregeld dat een arts, mits aan een aantal duidelijk omschreven zorgvuldigheidseisen is voldaan, níet strafbaar is als hij/zij een patiënt helpt bij het sterven. Belangrijk zijn hierbij het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de patiënt. Tevens dient de arts vóór uitvoering van de euthanasie een tweede onafhankelijk arts in consult te vragen en moet hij de euthanasie na afloop melden bij de toetsingscommissie die oordeelt of aan alle eisen is voldaan en er geen sprake is van een strafbaar feit.

Het is waar dat invoering van deze wet destijds, op  de nodige weerstand stuitte, maar óók dat tegenwoordig de meeste mensen zich in de uitgangspunten van de huidige euthanasiepraktijk kunnen vinden. De meeste mensen zijn van mening dat iemand aan het eind van zijn of haar leven niet onnodig hoeft te lijden, zeker als er voor deze persoon duidelijk geen genezing meer mogelijk is.

Daarnaast is de wet in de afgelopen jaren ook wel wat opgerekt en worden de termen ondraaglijk en uitzichtloos , onder invloed van de veranderende tijd,  tegenwoordig wat ruimer gedefinieerd dan 15 jaar geleden.

Dat kan een verworvenheid zijn, maar schept ook onduidelijkheid. En dat is onwenselijk.

Daarom is het zo belangrijk deze discussie opnieuw te voeren. In deze tijd van polarisatie en snelle meningen is dat niet altijd makkelijk.  Juist een gevoelig onderwerp als dit vraagt om veel nuance en openheid. Vraagt om eerlijkheid en afwezigheid van stemmingmakerij. Alleen dan komen we tot een juiste afweging, een breed gedragen beslissing en een juiste afbakening van grenzen.

Ik hoop dat het lukt de discussie over het vrijwillig levenseinde de komende jaren naar een hoger niveau te tillen, zodat de samenleving als geheel tot een goed gewogen afweging kan komen over dit belangrijke onderwerp. Dat verdient de hele samenleving, maar dat verdienen vooral de mensen die ondraaglijk lijden, de mensen die om hen heen staan, en ook de artsen die hierbij zijn betrokken.

 

 

 

 

Depressiegala en Maarten van Rossum

Afgelopen maandag, op ‘blue monday’, vond het derde depressiegala plaats in ‘sHertogenbosch in de Verkadefabriek. Een avond waar gesproken werd over deze ziekte, waar ruimte was voor lotgenotencontact en er ook gelachen kon en mocht worden.
Sinds kort is er veel meer aandacht voor de ziekte depressie. En terecht. Als je je been breekt of een andere lichamelijke aandoening hebt is er meestal veel begrip en medeleven. Bij een psychische ziekte is de omgeving veel vaker terughoudend of loopt zelfs weg.
Het is minder zichtbaar, en minder bekend. Daarnaast kan het verloop grillig zijn en duurt het vaak erg lang voordat de ziekte over is, als dat al tot de mogelijkheden behoort.
Ingewikkeld voor de betrokkene zelf dus en ingewikkeld voor de mensen die er omheen staan.
Ziek zijn in je hoofd was lange tijd hetzelfde als gek zijn of aanstellerig of slap. Maar dat is het natuurlijk niet. Net zoals je ziek kunt worden in je buik of je hart kun je ziek worden in je hoofd, in je brein, een complex orgaan.
De mens zit ingewikkeld in elkaar en van heel veel ziekten, zeker van die in je hoofd weten we nog niet precies hoe die ontstaan. En helaas ook niet precies hoe je het best geholpen kan worden. Ieder mens is anders, en zeker bij psychische ziekten is het nog volop zoeken naar de juiste methode, naar de juiste medicijnen en de juiste therapie. Maatwerk is nodig dus, maatwerk in optima forma.
Ziek zijn in je hoofd is voor de patiënt zelf vaak heel zwaar en belastend, maar dat is het ook voor familie en vrienden die zich machteloos voelen en niet precies weten wat ze moeten doen. Het is dus niet alleen belangrijk dat de patiënt de juiste therapeut en therapie vindt; begeleiding van de naast betrokkenen is ook geen overbodige luxe.
Juist als het in je eigen hoofd chaos is kun je steun ontlenen aan een warme omgeving van mensen die weten hoe ze met je om moeten gaan.
Daarnaast lijkt het mij goed als de samenleving als geheel meer weet heeft van psychische aandoeningen. Dat er geen taboe opligt en je niet wordt weggezet als gek of als slapjanus.
Zo schoot het mij compleet in mijn verkeerde keelgat toen ik gisteren bij het programma ‘ de slimste mens’ zelfverkozen mopperpot Maarten van Rossum hoorde zeggen dat in zijn beleving vooral mensen die eigenlijk niks voorstellen/uitvoeren een burn-out krijgen. Knapdomme opmerking! Je zou maar met je burn out op de bank zitten, je compleet waardeloos voelen en dit over je heen krijgen.
Er is nog veel te doen voor mensen met een psychische ziekte of aandoening. Een depressiegala kan een stap zijn in de goede richting. Maarten van Rossum keertje uitnodigen?